Sejmik Województwa Podkarpackiego jednogłośnie poparł projekt #ZatrzymajAborcję

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli jednogłośnie przez aklamację uchwałę, złożoną przez jednego z radnych Sejmiku, w sprawie stanowiska wyrażającego poparcie dla działań i inicjatyw służących ochronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zostanie ona przekazana Sejmowi i Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierające działania i inicjatywy służące ochronie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

Życie jest najbardziej fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o nie należy do podstawowych obowiązków państwa, społeczeństwa i każdego człowieka. Potrzebę jego ochrony dostrzegano od samego początku myśli ludzkiej. Wielu filozofów w dziejach świata apelowało o zagwarantowanie pełnej ochrony życia dziecka poczętego.

Dlatego Radni Województwa Podkarpackiego zebrani w dniu [27.11.] 2017 r. wyrażają swoje poparcie dla wszelkich inicjatyw, które stoją na straży ludzkiego życia od poczęcia, aż naturalnej do śmierci. Chcemy jednoznacznie stwierdzić, że osoby chore i niepełnosprawne, jak również osoby o to podejrzewane, mają takie samo prawo do życia, jak osoby zdrowe.

W tym duchu wypowiadał się papież, nasz wielki rodak św. Jan Paweł II, który nazywał aborcję występkiem szczególnie poważnym i godnym potępienia, gdyż tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna (Encyklika Evangelium vitae, pkt 58). Podobną ocenę aborcji przedstawia klasyczna etyka lekarska. Już Hipokrates w swojej wiekopomnej przysiędze zobowiązywał lekarzy do niepodawania kobiecie środków poronnych. Współczesna nauka nie ma wątpliwości, że z momentem poczęcia dochodzi do powstania życia ludzkiego i nowego, odrębnego człowieka, który posiada przyrodzoną, niezbywalną i nienaruszalną godność.

Prawną ochronę życia gwarantuje także szereg aktów prawa międzynarodowego. Jako najważniejsze należy wymienić w tym gronie Powszechną Deklarację Praw Człowieka (art. 3), Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 2 ust. 1), Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 2 ust. 1).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zapewnia w art. 38 prawną ochronę życia każdemu człowiekowi, bez jakichkolwiek rozróżnień ze względu na wiek lub stan zdrowia. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny (orz. z dnia 28 maja 1997 r.): zakaz naruszania życia ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego wynika z norm o charakterze konstytucyjnym, (…) wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. W wyroku z dnia 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07, Trybunał Konstytucyjny powtórzył, iż: nie ma wątpliwości, że życie człowieka nie podlega wartościowaniu ze względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, ani ze względu na jakiekolwiek inne kryteria.

Niestety takie wartościowanie jest obecne w polskim prawie m.in. poprzez dopuszczenie aborcji w przypadku prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia organizmu człowieka w fazie prenatalnej lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Różnicowanie wartości życia ludzi zdrowych i chorych (niepełnosprawnych) – czego konsekwencją jest dopuszczanie aborcji z tzw. przyczyn eugenicznych przez ustawę z 7 stycznia 1993 r. – jest niegodziwe moralnie i sprzeczne z Konstytucją RP. Nie tylko ze wspomnianym art. 38 Konstytucji, ale również art. 32 ust. 2 ustawy zasadniczej, w świetle którego nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny oraz art. 30 Konstytucji RP, który stanowi, że obowiązkiem władz publicznych jest poszanowanie i ochrona przyrodzonej i niezbywalnej godność człowieka. Różnicowanie prawnej ochrony życia w zależności od wieku i stanu zdrowia jest jawnym naruszeniem każdego z wymienionych przepisów ustawy zasadniczej. Przywołuje także najgorsze, historyczne skojarzenia z eugenicznymi zbrodniami XX wieku.

Dlatego jako Radni Województwa Podkarpackiego chcemy wyrazić swoje poparcie dla Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” i przygotowanego przez Komitet projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który przewiduje uchylenie art. 4a ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, zezwalającego na pozbawienie życia dziecka nienarodzonego, jeśli badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo jego ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Dzięki przygotowanej przez Komitet nowelizacji ustawy z 7 stycznia 1993 r. ochrona życia w Rzeczypospolitej Polskiej zbliży się do standardów w zakresie pełnej ochrony życia ludzkiego wyznaczonych przed 20 laty przez Trybunał Konstytucyjny, które do dziś – co należy skonstatować z dużym ubolewaniem – wciąż nie zostały wcielone w życie. Wszak obrona Trybunału Konstytucyjnego polega przede wszystkim na respektowaniu jego orzecznictwa.

W związku z powyższym Radni Województwa Podkarpackiego wyrażają swoje poparcie dla wspomnianej inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję” oraz apelują do parlamentarzystów, aby uchwalili obywatelski projekt ustawy i tym samym respektując przepisy Konstytucji RP zapewnili dzieciom chorym oraz niepełnosprawnym prawną ochronę życia od momentu poczęcia, co będzie znaczącym krokiem ku zapewnieniu pełnej ochrony prawnej życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Ponadto w związku z zapoczątkowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę debatą nt. zmian w Konstytucji RP chcemy postulować, aby prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci właściwie wybrzmiały w nowej ustawie zasadniczej.

Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Sprawdź podobne wpisy

Połowa mężczyzn, którzy uważają się za kobiety, a którzy odsiadują wyroki w więzieniach, to przestępcy seksualni. Mało tego, ich haniebne czyny

16 kwietnia, 2024

Polscy politycy chcą, aby mordowano jak najwięcej dzieci. Właśnie skierowali do dalszych prac aż cztery projekty ustaw

12 kwietnia, 2024

W ostatni poniedziałek 8 kwietnia odbyła się premiera przygotowanego przez Fundację Życie i Rodzina filmu dokumentalnego ,,Miało nie żyć”.

10 kwietnia, 2024

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć, co się dzieje? A może umykają Ci ważne wydarzenia? Pokonaj cenzurę treści pro-life: zapisz się na newsletter! Będziemy informować Cię bezpośrednio i już nic nie przegapisz.