List otwarty lekarzy do Prezydenta RP w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wycofania propozycji ustawy

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny publikujemy LIST OTWARTY Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z prośbą do Prezydenta RP o zrezygnowanie z inicjatywy prawnego dopuszczenia aborcji w przypadkach tzw. letalnych wad płodu oraz opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r.

Szanowny Panie Prezydencie,                                                                                          Warszawa 6 XII 2020

w imieniu lekarzy uznających normy Kodeksu Etyki Lekarskiej za nadrzędne w praktyce zawodowej, zwracamy się z prośbą, aby stanął Pan na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach  dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i aby wycofał Pan propozycję wprowadzenia możliwości przerwania ciąży w przypadkach tzw. letalnych wad płodu. Zwróciliśmy się jednocześnie do Pana Premiera z prośbą o opublikowanie wyroku Trybunału w niezmienionej wersji.

Propozycja Pana Prezydenta godzi w istotę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Określenie „wada letalna” jest nieprecyzyjne i krytykowane, ponieważ stygmatyzuje dziecko i nie oddaje stanu faktycznego. Dzieci rodzące się z tymi wadami przeżywają czasem kilka i więcej lat. Zdarzają się też błędy diagnostyki prenatalnej. Coraz częściej potrafimy leczyć chore dzieci przed urodzeniem i po porodzie. Projekt Pana Prezydenta, podobnie jak dotychczasowa Ustawa dopuszczająca aborcje eugeniczne, daje przekaz, że osoby najbardziej bezbronne i najbardziej chore można zabić przed ich naturalną śmiercią. Godzi również w etos lekarza, który ma służyć życiu każdego pacjenta, a także w morale środowiska medycznego, nadszarpnięte przez dotychczas obowiązującą Ustawę. Może też doprowadzić w krótkim czasie, do legalizacji przeprowadzanej rękami lekarzy eutanazji, w tym eutanazji dzieci, jak to się stało już w niektórych krajach. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne (…) To, co «legalne», zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako «moralnie dozwolone»”. (Jan Paweł II, 9 VI 1991r. Warszawa)

Obowiązkiem lekarza jest zawsze ratować ludzkie życie a nie zabijać. Jeśli śmierć chorego dziecka jest nieuchronna należy stworzyć godne warunki odejścia – w hospicjum lub w domu. Ubolewamy, że Zarządy dwóch Polskich Towarzystw Naukowych (Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowały swoje stanowiska sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, opowiadając się tym samym za utrzymaniem dopuszczalności aborcji eugenicznej. Wielu lekarzy, w tym profesorów, z całej Polski podpisało się pod listami protestacyjnymi wobec tych stanowisk jako niereprezentujących środowiska lekarskiego i naruszających zasady etyki lekarskiej: pod otwartym listem pediatrów z dnia 7 XI 2020 r. wobec proaborcyjnego stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i pod protestem lekarzy z dnia 18 XI 2020 r. wobec stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, opublikowanych w: https://wpolityce.pl/polityka/527598-lekarze-oburzeni-stanowiskiem-nrl-ws-aborcji

Sekcja Ginekologów Katolickiego Stowarzyszenia lekarzy Polskich wystosowała 4 XI 2020 r. osobny list do Pana Prezydenta o wycofanie projektu utrzymania przesłanki eugenicznej w przypadku niektórych wad płodu.

Szanowny Panie Prezydencie, jako lekarze domagamy się, by polskie prawo skutecznie i konsekwentnie chroniło życie każdego człowieka, od jego początku do naturalnej śmierci, bez względu na stan jego zdrowia i użyteczność dla społeczeństwa. Życie każdego człowieka stanowi wartość bezcenną. Dyskryminacja ze względu na chorobę, nawet śmiertelną, jest niedopuszczalna. Skracanie życia najciężej chorym dzieciom przez aborcję eugeniczną nie rozwiąże problemu, a nawet pogłębi dramat tych dzieci, ich matek, ojców i najbliższej rodziny. Z badań wynika, że przeprowadzenie aborcji podwyższa ryzyko śmierci matki podczas kolejnej ciąży a negatywne skutki psychologiczne odczuwa większość kobiet, które się jej poddały.  Aborcja pozostawia kobiety same, z traumą zespołu poaborcyjnego a rodziny i społeczeństwo naraża na rozpad wzajemnych relacji. Pozostaje też dramat narodu, który zabija własne dzieci.

Oczekujemy wsparcia ze strony Państwa dla tych ciężko chorych dzieci oraz dla ich matek i rodzin. Możliwość zabijania dzieci, z udziałem lekarzy, jest nieludzkim zaprzeczeniem tego wsparcia. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest rozwój hospicjów perinatalnych i medycyny paliatywnej: wspieranie tych, którzy odchodzą i tych, którzy zostają osieroceni.

W tym roku obchodzimy stulecie urodzin Jana Pawła II, który w encyklice Evangelium vitae napisał: pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: „prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. (25 III 1995 r.)

Uważamy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego staje w obronie tych, którzy swojej godności sami bronić nie mogą.

Nie rozumiemy jakie argumenty mogły skłonić Pana Prezydenta do złożenia projektu Ustawy, umożliwiającej legalne odebranie życia dziecku, u którego w życiu płodowym rozpoznano „nieuleczalną chorobę lub wadę prowadzącą do śmierci”.

„Zmiękczanie” pierwotnej wersji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r. stwarza niebezpieczny precedens, że orzeczenia TK mogą być nieuznawane a przynajmniej modyfikowane pod dyktatem opresyjnych protestów, nawet łamiących prawo, bo w czasie trwającej epidemii niosących zagrożenie życia.

Prosimy o pilne opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 X 2020 r., w celu przywrócenia ochrony życia dzieci Nienarodzonych w Polsce, ochrony sumienia lekarzy, promowania wartości rodzinnych i społecznych. Każdy dzień zwłoki skutkuje uśmiercaniem najbardziej bezbronnych i najsłabszych z nas.

Z wyrazami szacunku.

Zarząd Główny KSLP:

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes KSLP, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii

Prof. Bogdan Chazan, Vice Prezes, KSLP Prezes OM KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa

Prof. Alina Midro, Vice Prezes KSLP, specjalista genetyki klinicznej

oraz Lekarze Oddziału Mazowieckiego KSLP:

Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa

Dr Grażyna Rybak, Delegat OM KSLP, specjalista pediatrii

Dr Katarzyna Ratkowska, specjalista psychiatrii

Dr hab. n. med. Tomasz Dangel, specjalista anestezjologii, reanimacji i medycyny paliatywnej

Poniżej prezentujemy listę lekarzy, którzy dotychczas podpisali się pod wspomnianymi protestami wobec stanowisk zarządów towarzystw naukowych i Naczelnej Rady Lekarskiej, popierając zasadność orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. (Lista lekarzy jest niepełna, ciągle nadchodzą nowe podpisy)

List otwarty  lekarzy do Prezydenta w sprawie publikacji wyroku  TK poparli także :

 1. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM, Gdańsk
 2. dr hab. n. med. Irena Jankowska, specjalista gastroenterologii dziecięcej, hepatolog, Warszawa
 3. dr hab. n. med. Anna Liberek, specjalista pediatrii i gastroenterologii, GUM, Gdańsk
 4. dr hab. n. med. Tomasz Liberek, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUM, Gdańsk
 5. dr hab. n. med. Andrzej T. Radzikowski, specjalista pediatrii i gastroenterologii, Warszawa
 6. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 7. dr hab. n. med. Alina Midro, specjalista genetyki klinicznej, Białystok
 8. dr hab. n. med. Paweł Górski, Klinika Pneumonologii i Alergologii, Łódź
 9. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, specjalista neurochirurgii, Warszawa
 10. dr hab. n.med. Andrzej Dąbrowski, specjalista chirurgii, Lublin
 11. dr hab. n. med. Tomasz Dangel, specjalista anestezjologii, reanimacji i medycyny paliatywnej, Warszawa
 12. dr n. med. Anna Brodzikowska-Pytel, specjalista pediatrii, alergolog i kardiolog dziecięcy, Warszawa
 13. dr n. med. Grażyna Borejko, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Wrocław
 14. dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka, specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych, Gdańsk
 15. dr n. med. Marzena Pełczyńska, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, Jelenia Góra
 16. dr n.med. Janusz Dubejko, kardiolog, Lublin
 17. dr n.med. Anna Kornas-Dubejko, specjalista pediatrii, Lublin
 18. dr n.med. Stanisław Selwa, specjalista neurologii, Lubli,
 19. dr n.med. Jadwiga Foltanska-Jurko, specjalista anestezjologii Lublin
 20. dr n. med. Cezary Jurko, specjalista kardiochirurgii, Lublin
 21. dr n.med. Andrzej Szczepanowski, specjalista chirurgii Lublin
 22. dr n. med. Anna Dawidowicz-Szczepanowska, specjalista pediatrii, Lublin
 23. dr n.med. Elżbieta Guslinska-Orzedala, specjalista neurologii, Lublin
 24. dr n.med. Janusz Jakubowski, specjalista anestezjologii, Lublin
 25. dr n.med. Tadeusz Młynarczyk, specjalista psychiatrii Lublin
 26. dr n. med. Marlena Błazik, specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dzieci, Warszawa
 27. dr n. med. Elżbieta Krzymińska- Stasiuk, kardiolog, Gdańsk
 28. dr n. med. Iwona Kruszewska, kardiolog dziecięcy, Warszawa
 29. dr n. med. Barbara Kollataj, specjalista pediatrii, nefrolog, epidemiolog, Lublin
 30. dr n. med. Ewa Anna Kossakowska, specjalista onkologii, Warszawa
 31. dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii, Białystok
 32. dr n. med. Ewa Wasilewska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, Białystok
 33. dr hab. Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Warszawa
 34. dr n.med. Alicja Moszczyńska -Kowalska, specjalista okulista, Warszawa
 35. dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii, Wołomin
 36. dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii, Katowice
 37. dr n.med. Anita Stola, specjalista pediatrii i neonatologii, Arizona
 38. dr n.med. Irena Bołtruszko, specjalista pediatrii, Warszawa
 39. dr n. med. Iwona Leszczyńska, specjalista otolaryngologii, Warszawa
 40. dr n.med. Dorota Rudzka, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Wrocław
 41. dr n.med. Waldemar Gołębiowski, specjalista pediatrii, onkologii i hematologii, medycyny paliatywnej, Wrocław
 42. dr n.med. Tomasz Dyrda, specjalista pediatrii, Cieszyn,
 43. dr n.med. Ignacy Jarzyło, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, Ząbki
 44. dr n.med. Ewa Lech-Szymerska specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa
 45. dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista laryngolog, Ząbki
 46. dr Katarzyna Nitek, specjalista pulmonolog, Ząbki
 47. dr Waldemar Skibiszewski, specjalista pediatrii, ordynator Oddziału Pediatrii, Szpital Powiatowy, Głogów
 48. dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Warszawa
 49. dr Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, Warszawa
 50. dr Anna Gręziak, specjalista anestezjolog, Warszawa
 51. dr Barbara Rogala, specjalista pediatrii i nefrologii, Wrocław
 52. dr Grażyna Zofia Rojek, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii, Zielonka
 53. dr Maria Jakubiak, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa
 54. dr Maria Kozera, specjalista chirurgii dziecięcej i onkologii, Warszawa
 55. dr Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 56. dr Małgorzata Bocheńska, internista, Warszawa
 57. dr Anna Żochowska, specjalista pediatrii i neonatologii, Garwolin
 58. dr Dariusz Rygier, pediatra specjalista medycyny rodzinnej, Garwolin
 59. dr Ewa Piesiewicz-Grzonkowska, pediatra, specjalista psychiatrii dziecięcej, Józefów
 60. dr Ewa Górecka, specjalista okulista, Ząbki
 61. dr Wiesława Kwolak, specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa
 62. dr Anna Szopa-Tyszecka. specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa
 63. dr Aleksandra Baryła, specjalista ginekologii i położnictwa, NFPMC, Warszawa
 64. dr Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 65. dr Anna Rutowska, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, Warszawa
 66. dr Grażyna Kozak, specjalista chorób wewnętrznych, Radzymin
 67. dr Bogumiła Sawicka, specjalista psychiatrii, Radzymin
 68. dr Hanna Polanowska, specjalista dermatolog, Warszawa
 69. dr Agnieszka Leleń, specjalista pediatrii, Ząbki
 70. dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny rodzinnej, Warka
 71. dr Aneta Boruta, laryngolog, Siedlce
 72. dr Magdalena Konecka, specjalista pediatrii, Wrocław
 73. dr Renata Mozrzymas, specjalista pediatrii metabolicznej, gastrolog, Wrocław
 74. dr Hanna Konieczna, specjalista pediatrii, Wrocław
 75. dr Iwona Krzyżowska-Dąbrowska, specjalista pediatrii, Warszawa
 76. dr Barbara Leszczyńska, specjalista pediatrii, Warszawa
 77. dr Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej, Mysłowice
 78. dr Leszek Kopeć, specjalista medycyny rodzinnej, Radom
 79. dr Albert Kopeć, lekarz, Radom
 80. dr Marta Kolata, psychiatra, Warszawa
 81. dr Jadwiga Kazana, lekarz stomatolog, specjalista protetyki stomatologicznej, Radom
 82. dr Lucyna Wiśniewska, specjalista neurologii, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Radom
 83. dr Danuta Krajewska, specjalista chirurgii, Radom
 84. dr Barbara Borzęcka, specjalista pediatrii Radom
 85. dr Teresa Stępień, specjalista pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, Radom
 86. dr Jadwiga Szczerbicka, internista, specjalista medycyny rodzinnej, Radom
 87. dr Maria Cygan, specjalista medycyny paliatywnej, internista, Hospicjum Królowej Apostołów, Radom
 88. dr Marek Basiejko, lekarz medycyny ogólnej, psychoterapeuta, Radom
 89. dr Anna Wolszczak, lekarz stomatolog, Radom
 90. dr Teresa Piętka-Organistko pediatra, specjalista chorób płuc, Warszawa
 91. dr Karolina Biel-Łojek, specjalista pediatrii, Wrocław
 92. dr Marcin Krzywdziński, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, Nowogrodziec
 93. dr Małgorzata Kościelniak, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, Wrocław
 94. dr Katarzyna Ratkowska, specjalista psychiatrii, Warszawa
 95. dr Edyta Jarema, specjalista pediatrii, neonatolog, Lubań Śląsk,
 96. dr Barbara Kopczyńska, specjalista anestezjologii, specjalista medycyny paliatywnej, Chorzów
 97. dr Kasia Andre -Łapinska, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa
 98. dr Maria Szczawińska, specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków
 99. dr Aleksandra Golik, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa
 100. dr Katarzyna Kmieć, specjalista psychiatrii, Lublin
 101. dr Ewa Obertyńska-Romanowska, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 102. dr Maria Kaczor, specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, Lublin
 103. dr Bożena Wojtas – pediatra, specjalista neonatolog, Limanowa
 104. dr Dorota Lachor – pediatra, specjalista neonatologii, Limanowa
 105. dr Iwona Żurek, specjalista pediatrii, Limanowa
 106. dr Urszula Szewczyk, specjalista pediatrii, specjalista diabetologii, Limanowa
 107. dr Maria Chodyra – specjalista chorób wewnętrznych, Bolesławiec
 108. dr Krystyna Cygan, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 109. dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa
 110. dr Alicja Bednarz, specjalista Pediatrii, Lublin,
 111. dr Iwona Michnikowska, specjalista ginekologii i położnictwa, Tarnowskie Góry,
 112. dr Beata Kołodziejczyk, specjalista medycyny rodzinnej, Warszawa,
 113. dr Izabela Smętek, specjalista chorób oczu, Warszawa,
 114. dr Barbara Kwiecińska – Czaplicka. Specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków
 115. Marta Śliwińska, studentka wydziału lekarskiego WUM, Warszawa

  List otwarty  lekarzy do Prezydenta w sprawie publikacji wyroku  TK poparli także :
 116. prof. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, patomorfolog, UMB, Białystok
 117. prof. dr hab. n. med. Wojciech Sobaniec, Neurolog Dziecięcy, Białystok
 118. prof. dr hab. n. med.. Stanisław Sulkowski, patomorfolog, UMB, Białystok
 119. dr hab. n. med. Joanna Maria Łotowska, patomorfolog, UMB, Białystok
 120. dr hab. n. med. Marek Baltaziak, patomorfolog, UMB, Białystok
 121. dr n. med. Henryka Sobaniec, stomatolog, Białystok
 122. dr n. med. Stefan Sobaniec, stomatolog, Białystok
 123. dr Ewa Baltaziak, dermatolog, Białystok
 124. dr Milena Żochowska-Sobaniec, pediatra, Białystok
 125. dr Barbara Bińczak, stomatolog Białystok
 126. dr Anna Nowicka, specjalista pediatrii, Sulejówek
 127. dr Małgorzata Dziekańska, stomatolog, Warszawa
 128. dr Michał Nieciecki, specjalista medycyny nuklearnej, Warszawa
 129. dr Magdalena Witowicz, specjalista chorób wewnętrznych, Warszawa
 130. dr Hanna Maria Stefańska- Baran pediatra, pulmonolog, spec. organizacji ochrony sł. zdrowia Garwolin
 131. dr Janusz Korfel, specjalista chorób  wewnętrznych i endokrynologii, Bialystok


Żródło: http://kslpmazowsze.pl/2020/12/8-xii-2020-list-otwarty-lekarzy-do-prezydenta-rp-w-sprawie-publikacji-wyroku-tk-i-wycofania-propozycji-ustawy/

Nie bądź obojętny!  Wspieraj działania Fundacji! Jeśli uważasz, że to co robimy, jest dobre i słuszne, pomóż to kontynuować! Nawet niewielkie wpłaty mają znaczenie. Numer konta: 47 1160 2202 0000 0004 7838 2230

Sprawdź podobne wpisy

Aborcja z przyczyn psychiatrycznych miała uleczyć pacjentkę, jednak tak się nie stało. Zabicie dziecka pozostawia

8 lipca, 2024

Amerykańska organizacja non profit Voice of Voiceless (Głos niemających głosu) oferuje wsparcie dla byłych homoseksualistów

4 lipca, 2024

Już we wrześniu tego roku w Warszawie otworzy się Queer Muzeum, czyli miejsce upamiętniające historię

3 lipca, 2024

Bądź na bieżąco!

Chcesz wiedzieć, co się dzieje? A może umykają Ci ważne wydarzenia? Pokonaj cenzurę treści pro-life: zapisz się na newsletter! Będziemy informować Cię bezpośrednio i już nic nie przegapisz.